Referat 2017

Referat fra HGB´s generalforsamling den 24. februar 2017.

 

Pkt. 1:                Valg af dirigent.

Jacob Mortensen blev på bestyrelsens opfordring og uden modkandidater valgt til dirigent på HGB´s generalforsamling.

Jacob modtog valg og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen svarede til klubbens vedtægter.

Pkt 2:                  Formandens årsberetning.

Formand Gunner Jensen indledte årets beretning med en gennemgang af de vigtigste aktiviteter som har været afholdt i året 2016. Nye tiltag, som salg af juletræer, passive medlemskort og det stadigt større indendørs breddestævne blev gennemgået.

Der blev som fremtidsønske nævnt, at HGB er i gang med ansøgning om midler til anlæggelse af et Klub-/aktivitetshus med tilhørende multi-/aktivitetsbaner og en 11 mands kunstgræsbane på anlægget ved Holmegaard Hallen.

Den allerede anlagte Multibane ved Holmegaards Skolen er i 2016 lagt om, og fungerer nu langt bedre, til alles tilfredshed. Vedligeholdelses aftaler er indgået med Holmegaards Skolen og med HP Tennis, som har restaureret banen.

Klubbens økonomi blev i årets beretning omtalt. Der vil fremadrettet blive gennemgået et budget for det kommende år, og dette budget skal godkendes af generalforsamlingen. Det blev ligeledes omtalt, at trænere og deres børn ikke længere skal betale kontingent til klubben. Den hidtidige afgørelse om det modsatte er hermed rullet tilbage.

Om det sportslige i 2016 omtalte formanden de særdeles gode resultater, som specielt ungdomsafdelingen har præsteret. Hele 7 kredsvindere i løbet af 2016 taler sit tydelige sprog. Ungdomstrænerne fik et stort tak for indsatsen, og formanden gennemgik kort hvor mange divisionsspillere, der har trådt deres første fodboldstøvler på HGB´s baner.

De i alt 15 spillere, der de seneste 40 år har spillet, eller stadig spiller fodbold på divisionsniveau, blev nævnt ved navn i det historiske tilbageblik.

En lille opsang eller et lille suk blev der også plads til i årsberetningen. Formanden opfordrer til at man behandler hinanden ordentligt, når goderne og faciliteterne skal fordeles. Efter en opfordring til at man taler ordentligt til hinanden sluttede formanden beretningen med at takke bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.

Spørgsmål/kommentarer fra generalforsamlingen:

Jørgen Panton efterlyser referater på HGB´s hjemmeside, som lover sidste år.

Jørgen Panton og Rikard Patel foreslår en vedtægtsændring til næste år, som fastslår, at der skal godkendes budget samt at der vælges en bilagskontrollør.

Derefter godkendes årets beretning.

Pkt. 3                  Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kasserer Karina Godfredsen fremlægger året reviderede regnskab, med kommentarer til de poster hvor der er specielle afvigelser i forhold til forventningerne (budget 2016).

Udgifter til omlæggelse af Multibanen ved Holmegaards Skolen kostede ca. 83.000 kr. som ikke var budgetteret. Der var svigtende medlemstal, som gjorde at kontingent indtægterne var mindre, der var større udgifter til dommere i 8 mands kampene end budgetteret og sponsorindtægterne var også en del mindre end forventet.

I alt et underskud på klubbens drift på godt 34.000 kr.

Spørgsmål/kommentarer fra generalforsamlingen:

Rikard Patel spurgte til lønomkostninger i ungdomsafdelingen. Jesper svarede, at det skyldes et mislykket forsøg med en u/17 og u/19 træner.

Jørgen Panton spørger til bestyrelseshonorar, og hvornår dette er indført.

Efter lidt debat godkendes regnskabet.

Fremlæggelse af budget for 2017:

Kasserer Karina Gotfredsen fremlægger budgettet for 2017 der udviser et overskud på ca. 55.000 kr.

Budgettet godkendes efter lidt debat om mulige arrangementer der kan generere yderligere indtægter.

Pkt. 4                  Fastsættelse af kontingent:

Kasserer Karina Gotfredsen fremlægger på bestyrelsens vegne et forslag om forøgelse af kontingent på 2 x 50 kr. for alle ungdomshold. Begrundelse bl.a. i forøgede dommeromkostninger ved 8 mands fodbold.

Der kommer et modforslag fra Michael Vangsgaard om nedsat kontingent for de alleryngste spillere, der kun træner en gang ugentligt og ikke tilbydes turneringer.

Bestyrelsens forslag vedtages med den ene ændring, at spillere på u/6 betaler ½ kontingent.

Pkt. 5                  Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

Pkt. 6                  Ændring af love

Ingen forslag modtaget.

 

Pkt. 7                  Valg af formand

Gunner Jensen ønsker ikke genvalg.              Nyvalgt formand:                      Jesper Veilgaard Jensen

                             Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jesper Veilgaard Jensen valgt som formand                            Nyvalgt best.medlem              Jesper Abildgaard

Jacob Mortensen ønsker ikke genvalg           Nyvalgt best.medlem              Simon Gaston

Christina Nielsen modtager genvalg               Genvalgt best.medlem           Christina Nielsen

Morten Nalepa modtager genvalg                  Genvalgt best. medlem          Morten Nalepa

Øvrige bestyrelsesmedlemmer der ikke var på valg                                         Lars Davgaard

                                                                                                                                                 Christian Andersen

                             Valg af kasserer

Karina Gotfredsen modtager genvalg            Genvalgt kasserer                     Karina Gotfredsen

Alle valg var enstemmige og uden modkandidater.

Pkt. 8                  Eventuelt

Christian Andersen informerede om HGB´s nye hjemmeside og efterlyser feed back.

Morten Nalepa informerede om en ny opstarts træner, således at vi sikrer at alle 5-6 årige børn tilbydes fodbold i HGB. Morten informerede samtidig om et nyt tiltage med et Kristi Himmelfarts stævne.

 

Dirigent Jacob Mortensen afsluttede med at takke for debatten, og uddelte stor ros for det store fremmøde.

 

Fensmark, den    /   -2017

 

_____________________  ______________________________       _______________________

Dirigent Jacob Mortensen      Tidligere formand Gunner Jensen                   Formand Jesper Veilgaard