Referat 2015

Efter en hyggelig aften i klubbens tegn, bl.a. med fællesspisning og trænermøde blev der torsdag den 26. februar afholdt ordinær generalforsamling i klubhuset på Villavej.

. 26/02/2015

 

Referat fra generalforsamlingen i Holmegaard Glasværks Boldklub.

 

Dirigent: Gunnar Jensen

Referent: Jacob Mortensen.

 

Velkommen ved formand Peter Krüger.

 

Punkt 1. Valg af dirigent. Gunnar Jensen vil gerne stå for den tjans, og han er hermed valgt.

 

Punkt 2. Formandens beretning.

 

Største udfordring i løbet af året har helt sikkert været sagen vedr. opførelsen af Multibanen. Der er desværre fejl og mangler på banen, og der kører i øjeblikket en sag mellem leverandør og Næstved Kommune.

 

På trods af de udfordringer der er med banen, er der heldigvis stadig mange hold børne, ungdom og senior hold som benytter banen.

 

Vi har mange ildsjæle i klubben, men når folk brænder for noget, så kan der ind i mellem opstå konflikter.

 

Vi har værdsat uddannelse meget højt. Og mange trænere har haft mulighed for at videreuddanne sig.

 

Vi arbejder på, at finde midler til at ansætte fx. en efterlønner eller pensionist, som kan varetage noget af vedligeholdelsen af klubhus, multibane, baner m.m.

 

Vi er drevet af frivillige, og vi har mange forældretrænere.

 

Vi har i løbet af året, oplevet, at to forældretrænere har valgt at forlade klubben og tage deres drenge med til en anden klub. Oplevelsen har været at det var en kombination af ambitioner for elite fodbold samtidig med der desværre har været nogle interne uoverensstemmelser. Det står uklart hvem uoverensstemmelserne har været med, da de pgl. har udlagt årsagen forskelligt afhængigt af hvem de har talt med.

 

Vi har et ganske udmærket samarbejde med ungdomselite chef i NIF Max Petersen.

 

Vi vil til kommende sæson have 5 pigehold til start i forskellige rækker.

 

Bestyrelsen vil gerne uddelegere så meget ansvar som muligt til de enkelte hold. Vi har derfor valgt at stille et økonomisk råderum klar pr. årgang.

 

Senior afdelingen har bedt om at få flyttet deres hjemmekampe tilbage til Villavej til kommende sæson. Dette ønske har bestyrelsen sagt ja til.

 

Husk nu DBU holdninger og handlinger som fortæller trænere og forældre om hvordan man gebærder sig i forhold til ambitioner på ens egne børns vegne.

 

Spørgsmål til formandens beretning.

 

Jørgen Panton – hvad med faciliteterne i klubhuset når nu seniorafdelingen ønsker at flytte tilbage til villavej.?

 

Svar: Klubhuset skal fremadrettet vedligeholdes bedre.

 

 

 

Martin Gatsviller – spørger vedr. Kampuret og de bander som allerede er klar ved hallen?

 

Svar: Kampuret skal rykkes tilbage til Villavej. Banderne er vi endnu ikke afklarede omkring. Da øvre niveau ved hallen fremadrettet skal bruges som kampbane for 8 og 5 mandshold lader vi muligvis banderne stå og køber nye til Villavej.

 

Jørgen Panton – der mangler referater på hjemmesiden. Jørgen ønsker at referaterne fra bestyrelsens møder ligges ud på klubbens hjemmeside?

 

Svar: Det er korrekt at opdatering af hjemmesiden er et større arbejde end først antaget. Bestyrelsen vil anstrenge sig for at gøre dette bedre.

 

Jørgen Panton – spørger om det kan være rigtigt, at alle medlemmer skal betale kontingent, uanset om man er træner eller ej?

 

Svar: Ja, det er korrekt, der har tidligere været tradition i klubben for frikontingent for trænere og ledere. Dette bliver fra sæsonen 2015 ændret.

 

Bestyrelsen er enige om, at alle der ønsker at spille fodbold i klubben, skal betale kontingent. I stedet for frikontingent vil alle trænere der kontinuerligt kommer til træning og kamp modtage et gavekort til sportsmaster.

 

Der vil derudover være et såkaldt “socialt tilskud” pr. Barn, således alle hold får et samlet tilskud til holdet.

 

Alle voksen-spillere som kun træner, betaler et såkaldt “træningskontigent” som er på 650 kr. for

en sæson.

 

Kontingent satserne står tydeligt på hjemmesiden.

 

Der er en drøftelse vedr. 8 mands senior holdet. Og hvor mange spillere der skal være til rådighed for at sådan et hold kan være bæredygtigt. Et ekstra voksen hold skal være økonomisk bæredygtigt. Hvis det skal være tilmeldt.

 

Husk tilmeldingen vedr. nye spillere via hjemmesiden.

 

Der efterspørges en fælles udmeldelse vedr. Bestyrelsens beslutning omkring, at alle skal betale kontingent.

 

Der er en drøftelse vedr. en sammenlægning af U9 i HGB og U9 i Suså. Trænerteamet ønsker at slå de to årgange sammen fremadrettet.

 

Formanden anbefaler ikke denne sammenlægning, og bestyrelsen ser hellere at man sammenlægger U9 og U10 i HGB.

 

Formandens beretning er godkendt. 

 

Punkt 3. Kasseren gennemgår regnskabet.

 

Årets resultat er på et plus på 116.000 kr.

 

Kasseren vil for kommende sæson være mere med omkring opkrævning af kontingentet.

 

Kasseren svarer på et spørgsmål vedr. antallet af kontingenter på både senior og ungdoms fronten

 

Hvad gør man i forbindelse med restancerne i kontingent?

 

Svar: Spillere der er i restance for sæsonen 2014 vil blive låst, således de ikke kan komme på de elektroniske holdkort.

 

Regnskabet er godkendt. 

 

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.

 

Ingen bemærkninger

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag.

 

Ingen bemærkninger

 

Punkt 6. Indkomne forslag.

 

Ingen bemærkninger.

 

Punkt 7. Valg af bestyrelse.

 

Peter Krüger er genvalgt som formand

Jacob Mortensen er genvalgt som bestyrelsesmedlem

Morten Nalepa og Christina Nielsen er nyvalgte til bestyrelsen.

 

Klubbens bestyrelse består herefter af:

 

Peter Krüger

Gunner Jensen

Jacob Mortensen

Morten Nalepa

Christian Andersen

Christina Nielsen

 

Jesper Jensen er valgt som suppleant.

 

Valg af kasser. Karina Gotfredsen er genvalgt.

 

 

Valg af revisor. Anita Mastrup er genvalgt

 

Punkt 8. Evt.

 

Ingen bemærkninger.